Täby Finmekaniska AB
 

Kontakta oss

Täby Finmekaniska AB startade som ett 2-mansföretag 1983 i Danderyd på gränsen till Täby. Sedan dess har vi vuxit och i vår nuvarande verkstadslokal som är belägen i Vallentuna är vi idag 16 personer.

 

Kort presentation

Vi arbetar i ett mps-system (Monitor) som hanterar alla offerter, planering, lager, inköp och tidsadministration hanteras. Detta gör att vi får bra koll på verksamheten och kan därmed ge våra kunder snabba besked både vad gäller priser och leveranstider. Vi blev ISO certifierade 2013 inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001) I o m detta strävar vi efter att ni som kund känner förtroende för oss och att det medför en långsiktig och fördelaktig affärsrelation för båda parter. Vi ska med hjälp av kompetenta medarbetare, modern maskinpark, väl utvecklad produktionsteknik, aktiv kvalitetssäkring samt hög kvalitet på ingående material, leverera beställda produkter med rätt kvalitet i rätt tid.

Miljöpolicy | Täby Finmekaniska AB

Miljöpolicy

Denna Miljöpolicy utgör grunden för vårt miljö- och klimattänkande. Vi betraktar den som ett långsiktigt åtagande som skall förverkligas
etappvis för en renare framtid genom att:

 1. Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav, utan att gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.
 2. Tillämpa en helhetssyn på våra tjänsters miljöpåverkan och sätta och följa upp detaljerade miljömål.
 3. Välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön.
 4. Marknadsföra legotillverkning och andra tjänster med bästa miljöegenskaper.
 5. Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra Kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.
 6. Involvera och fortlöpande utbilda alla Medarbetare i vårt miljöarbete.
 7. Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.
 8. Uppfylla vår miljöpolicy genom att arbeta med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter.
 9. Ständig förbättring uppnås genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål.

 

VD och ledningen har det yttersa ansvaret för att miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och komuniserad till alla personer som arbetar på uppdrag av TFAB samt att tden är tillgänglig för allmänheten.

Arbetsmiljö | Täby Finmekaniska AB

Arbetsmiljöpolicy

Täby Finmekaniska AB skall medvetet arbeta för att skapa trivsel, engagemang och möjligheter för personlig utveckling genom att:

 1. Vårt mål är att erbjuda en så bra, säker och jämställd arbetsplats, att alla
  trivs samt kan och vill arbeta kvar till sin pension.
 2. Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i samråd och i en öppen dialog. Ingen form av trakasserier accepteras.
 3. Varje Medarbetare skall visa personligt ansvar för sin egen och andra medarbetares hälsa genom att följa våra arbetsmiljöregler och påpeka förbättringar och brister för snabb korrigering.
 4. Vi följer svensk arbetsmiljölagstiftning och krav från myndigheter i dessa avseenden genom att organisera och utforma arbete och lokaler så att ohälsa och olycksfall förebyggs och även i övrigt att god arbetsmiljö uppnås för våra anställda. Vi ska ha en god beredskap vid akut ohälsa och kris.
 5. Vi främjar hälsa hos våra anställda genom att erbjuda företagshälsovård,
  bidrag till friskvård, ergonomisk utrustning, hälsorelaterad utbildning och
  i övrigt uppmuntra till ett sunt liv.
 6. Alltid förbättra arbetsmiljön genom Medarbetarnas Förbättringsförslag,
  mätbara mål, systematiskt arbetsmiljöarbete samt genom
  extern/internrevisioner.
 7. Ledningen skyddar alltid våra Medarbetare/Arbetstagare från repressalier när de rapporterar incidenter, faror, risker och möjligheter.

För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att ha bra kunskaper om arbetet och att man trivs.

Kvlitetspolicy | Täby Finmekaniska AB

Kvalitetspolicy

Vi vill ge våra Kunder god service med hög kvalitet på våra tjänster och produkter genom att:

 1. Leverera tjänster inom legobearbetning av hög och rätt kvalitet, i tid och med rätt servicenivå från planering till leverans. Detta mäts med tidsatta och mätbara kvalitetsmål.
 2. Leverera god service till våra Kunder med hjälp av våra välutbildade Medarbetare, vår väl underhållna utrustning och noga utvalda leverantörer.
 3. Ledningen ser till att denna Kvalitetspolicy är känd i bolaget samt skapar och vidmakthåller resurser för efterlevnad och kontroll.

För att kunna leverera en god service så strävar vi på Täby Finmekaniska AB efter att i löpande dialog med Kunder, Medarbetare och Leverantörer, ständigt bli bättre på att tillgodose Kundernas behov och sätta dessa i centrum av vår verksamhet.